Jak požádat o podporu?

Máte zájem o podporu z naší strany?

Našim cílem je primárně podpora projektů z našeho regionu – Novoborska, ale rádi podpoříme projekty a jednotlivce i nad tento rámec.

Projekty musí splňovat následující podmínky:
1. Musí odpovídat stanovám Gesou z.s. (viz. dokumenty ke stažení)
2. Musí splňovat legislativní požadavky dané zákonem č. 586/1992 Sb (§ 15 odst. 1)

Pokud tyto podmínky splňujete, neváhejte se na nás obrátit se stručným popisem vašeho projektu. 2x do roka vybereme projekty které podpoříme. V případě naléhavosti finanční pomoci můžeme vybrat projekt i mimo uvedenou periodu.

Co by měla žádost obsahovat?
Identifikaci žadatel – název, jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce)
Stručný popis finanční situace, proč o podporu žádáte
Kontakt na zástupce (telefon, email)
Účel daru (na jaký účel má být dar použit)

Žádost zasílejte v elektronické podobě na mail gesou()gesou.cz

Gesou z.s. upozorňuje, že vyplněním žádosti a jejím odesláním nevzniká žadateli nárok na poskytnutí daru. Žadatel bude pouze zařazen do databáze žadatelů, kterou za tím účelem společnost vede. Právní vztah mezi společností a žadatelem vzniká až okamžikem podpisu darovací smlouvy.
Gesou z.s. dále upozorňuje, že úmyslné uvedení jakýchkoliv nepravdivých údajů v žádosti bude mít za následek vyřazení z databáze žadatelů a v případě poskytnutí daru, jakož i při jeho použití v rozporu se sjednaným účelem, bude požadováno jeho vrácení, a to i soudní cestou.

Již jsme podpořili:

Člověk v tísni, o.p.s., – 40 tis. Kč

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Podpořili jsme činnost společnosti.

Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace – 10 tis. Kč

Podpořili jsme jazykový pobyt chovankyně Lenky D.

Liga otevřených mužů, z.s. – 15 tis. Kč

Podpořili jsme projekt Patron – 15 tis. Kč

Projekt „Patron“ vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem.

V projektu je podporována schopnost mladých mužů vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 17 – 21 let začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Patroni vytváří mladým mužům často chybějící model pozitivního mužského vzoru, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života.

 OS Snílek, o.p.s. – 60 tis. Kč

Občanské sdružení Snílek bylo založeno v roce 2003. Základním posláním a cílem byla od samého vzniku spolupráce a podpora dětí v dětských domovech. V současnosti se naše činnost rozšířila na pomoc všem potřebným dětem a mládeži v rozsahu naší územní působnosti a v souladu se základním posláním naší organizace.

Podpořili jsme:

10 tis. Kč na organizaci tábora pro sociálně handicapované děti a mládež (z dětských domovů, z krizových zařízení, pěstounské péče a sociálně slabých rodin).

20 tis. Kč na pomoc v rámci léčby onkologicky nemocného chlapce Erika B.

30 tis. kč na potřeby dětí, které jsou umístěny v Dětském domově v Jablonné v Podještědí a v krizovém centru Hvězdička v Jablonném v Podještědí.

Rodina v centru, z.ú. – 55 tis. Kč

Rodina v centru je nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Vznikla v roce 2005 jako mateřské centrum, jehož cílem bylo a je předcházet negativním jevům v rodinách, posilovat partnerské soužití a podporovat rodiče v péči o děti a při slaďování práce a rodiny. Podporuje rodiny s dětmi. Posunuje hranice kvality života rodin žijících na Novoborsku a v okolí.

Podpořili jsme

20 tis. Kč na provoz sdružení.

25 tis. Kč na kofinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora náhradní rodinné péče na Novoborsku“ s celkovým rozpočtem 171 540 Kč.

SONOW                                                                                                            www.sonow.cz/

Občanský spolek Sonow je dobrovolné nepolitické sdružení občanů a přátel Kamenického Šenova, které chce působit ve prospěch rozvoje města, respektujícího jeho historicky dané kvality.

Podpořili jsme

30 tis. Kč na opravu starého hřbitova v Kamenickém Šenově

Volejbalová Akademie Nový Bor z.s. – 35 tis. Kč

Zájmový sportovní spolek Volejbalová akademie Nový Bor momentálně sdružuje cca 180 dětí, které se zúčastňují jak pravidelných tréninků (10 tréninkových skupin), tak i turnajových okruhů, které převážně organizuje právě Akademie.

Podpořili jsme

30 tis. Kč na pronájem tréninkových prostor (tělocvičen) pro dětské tréninkové skupiny

5 tis. Kč na nákup volejbalových míčů pro dětské tréninkové skupiny.